ร่วมอาชีพกัน อาชีพเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น

同業 แปลว่า
(同業 อ่านว่า どうぎょう[dō gyo u])

ร่วมอาชีพกัน อาชีพเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น 同業

ตัวอย่างประโยค 同業 ภาษาญี่ปุ่น

お前と同業で 凄腕だったさ

ใส่ความเห็น