การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ภาษาญี่ปุ่น

吐露 แปลว่า
(吐露 อ่านว่า とろ[toro])

การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ภาษาญี่ปุ่น 吐露

ตัวอย่างประโยค 吐露 ภาษาญี่ปุ่น

自分の心情を吐露している まったくの他人に

ใส่ความเห็น