บั้นปลาย สุดท้าย ภาษาญี่ปุ่น

とことん แปลว่า
(とことん อ่านว่า とことん[tokoton])

บั้นปลาย สุดท้าย ภาษาญี่ปุ่น とことん

ตัวอย่างประโยค とことん ภาษาญี่ปุ่น

そして とことん苦しめ いたぶった後―

ใส่ความเห็น