อ่าวโตเกียว ภาษาญี่ปุ่น

東京湾 แปลว่า
(東京湾 อ่านว่า とうきょうわん[tō kyō wan])

อ่าวโตเกียว ภาษาญี่ปุ่น 東京湾

ตัวอย่างประโยค 東京湾 ภาษาญี่ปุ่น

東京湾 武器廃棄所

ใส่ความเห็น