กระแสไฟฟ้า ภาษาญี่ปุ่น

電流 แปลว่า
(電流 อ่านว่า でんりゅう[den ryū])

กระแสไฟฟ้า ภาษาญี่ปุ่น 電流

ตัวอย่างประโยค 電流 ภาษาญี่ปุ่น

異常電流が発生

ใส่ความเห็น