การขานชื่อทีละคน ภาษาญี่ปุ่น

点呼 แปลว่า
(点呼 อ่านว่า てんこ[ten ko])

การขานชื่อทีละคน ภาษาญี่ปุ่น 点呼

ตัวอย่างประโยค 点呼 ภาษาญี่ปุ่น

毎晩点呼ですか?

ใส่ความเห็น